Sagaklubben

 

 

Dagordning

1. Årsmötets öppnande
2. Mötets behöriga utlysande
3. Upprättande av röstlängd samt fråga om årsmötets beslutsmässighet 4. Fastställande av dagordning
5. Val av funktionärer för mötet
a. Ordförande
b. Sekreterare
6. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
7. Styrelsens årsberättelse
8. Redovisning bokslut för 2018
9. Revisionsberättelse
10. Ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar för 2018
11. Val av styrelse:
a. Val av 3 st. ledamöter (2019) på 2 år
b. Val av ordförande på 1 år ur de valda styrelseledamöterna
c. Val av Facebook ansvarig och webbredaktör
12. Val av revisorer, 2 st. på 1 år
13. Val av valberedning, 2 st. på 1 år
14. Fastställande av budget för 2019
15. Fastställande av årsavgift för 2020
16. Rabattavtal
17. Motioner
18. Övriga frågor
19. Årsmötets avslutande

Lämna ett svar